Všetky akcie série Blue Valley sú organizované podľa pravidiel MILSIM AIRSOFT SLOVAKIA. Vzhľadom na to, že sa jedná o MILSIM/LARP akcie, je vyžadované prispôsobiť sa tomuto typu akcie. V tejto hre principiálne nejde o počet zásahov a silové riešenie situácií, či počítanie fragov… Zmyslom a cieľom série BLUE VALLEY je simulácia Afganského konfliktu a prostredia. Streľba je posledná možnosť. Pri väčšine typov postáv a obsadení herných strán je to dokonca vyžadované, aby ste sa nezúčastňovali konfliktov a prestreliek, niekedy ani nevlastníte zbraň… Vy, hráči ste sami tvorcami hry a súčasťou príbehu. Je na Vás ako sa bude hra vyvíjať a kam na záver dospeje. To ako budete riešiť situácie a budete sa správať k iným hráčom a frakciám, sa odzrkadlí na celom príbehu.

VYSVETLENIE POJMOV MILSIM a LARP

 • Milsim je spojenie dvoch slov MILITARY SIMULATION, čo v preklade znamená vojenská simulácia. Aby hra spĺňala kritéria vojenskej simulácie, každý hráč by mal poznať pravidlá a herné mechanizmy. Každý v hre si musí byť vedomý svojej pozície v hre. Tiež misí rešpektovať postupnosť velenia a OPORD.

 

 • LARP je skratka live action role play. Po Slovensky, živé hranie role. V takejto hre je potrebné od každého hráča, aby sa naplno vložil do svojej postavy. Aby si dokázal predstaviť, že je vložený do takého sveta, na aký bola hra nastavená.

 

OBSAH

Všeobecné pravidlá

Zbrane / munícia / IED

Autá a ďalšie dopravné prostriedky v hre

Herné peniaze

Miestne obyvateľstvo

Zásahy a respawn pre obyvateľstvo a civilov

TF1505

ANP

Zásahy a respawn pre ANA / TF1505 / ANP

Zásahy pre ostatné herné postavy

Prehľadávanie / zajatie / výsluch

Iné postavy v hre

Gamemaster

Organizátor

Dôležité

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

 • Organizátor a hráči akcie sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 • V prípade nejastnosti pravidiel počas hry, organizátor rozhodne v danej situácii a jeho rozhodnutie je záväzné a nadradené pravidlám.
 • Akcia začína a končí pokynom organizátora. V prípade iných okolností (zranenia účastníka, výskytu civilných osôb, alebo zásahom polície SR) bude hra prerušená, v krajnom prípade ukončená pokynom organizátora: STOP VŠETKÝM AKCIÁM, NÚDZOVÝ STAV. Všetci účastníci prestanú hrať a čakajú na ďalšie pokyny organizátora. Je zakázaná streľba. Každý hráč sa je povinný uistiť pred samotnou streľbou, že ide o osobu v hre. Taktiež je povinný upozorniť iné osoby, ktoré nie sú v hre, že sa v danom priestore koná hra a požiadať ich o poustenie priestoru.
 • Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia či hmotné škody spôsobené počas trvania akcie a ani pred ňou a po nej. Každý hráč sa akcie účastní na vlastnú zodpovednosť.
 • Akcie sú určené pre osoby staršie, ako 18 rokov. Bude kontrolovaný obč. preukaz, alebo iný doklad totožnosti s dátumom narodenia účastníka.
 • Hráč je povinný dodržiavať všetky pravidlá. Ak hráč nedodržiava pravidla, alebo ich porušuje, tak organizátor má právo ho vylúčiť z akcie bez nároku vrátenia registračného poplatku.
 • Počas trvania akcie je prísny zákaz požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Hráči môžu byť kontrolovaní organizátorom počas hry náhodným výberom, ak sa u nich zistí požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok, tak budú okamžite vylúčení z hry bez nároku na vrátenie registračného poplatku.
 • Je zakázané nosiť a používať iné zbrane ako airsoftové.
 • V prípade zranenia je účastník povinný ihneď informovať organizátora o tejto udalosti.
 • V prípade výskytu civilných osôb, polície SR v bojovom priestore je účastník povinný prerušiť akciu a okamžite túto okolnosť oznámiť organizátorovi.
 • Všetci zúčastnení počas trvania akcie, sú povinný chrániť sa pred učinkami airsoftových zbraní a to hlavne chrániť si zrak osvedčenými ochrannými prostriedkami. Rozhodcovia a organizátor budú kontrolovať hráčov, či majú stále nasadenú ochranu zraku. Porušenie tohto pravidla je podmienené na okamžité vylúčenie z hry bez nároku vrátenia registračného poplatku a hráč taktiež dostáva BAN.
 • Organizátor môže do hry zapojiť označených a tajných rozhodcov . Títo rozhodcovia budú vybraný z preverených hráčov a budú sledovať dodržiavanie pravidiel na akcii. Rozhodcovia môžu priestupok riešiť priamo na mieste. Na akciách BV series platí pravidlo dvakrát a dosť! Napríklad, ak hráč neprizná zásah a zbadá ho rozhodca, alebo skrytý rozhodca, hráč dostane prvé upozornenie. Pri druhom takom priestupku dostáva hráč BAN.
 • Každý hráč bude preskúšaný z pravidiel a herných mechanizmov. Ak prejde touto skúškou, dostane svoju identifikačnú pásku s číslom. Toto číslo môže slúžiť na ďalšie mechanizmy v hre.
 • Hráč je povinný nosiť identifikačnú pásku počas celej doby akcie na ruke. V prípade poškodenia pásky, treba okamžite kontaktovať organizátora. Hráč kotrý nemá pásku na ruke, nie je a nemôže byť súčasťou akcie.
 • Všetky drony sú offgame, strelba na ne je zakázaná.
 • Priestory označené červenobielou páskou sú offgame. Je prísne zakázane vstupovať do takýchto priestorov.

 

ZBRANE / MUNÍCIA / IED

 • Na akcii nieje stanovený FPS limit, použitie všetkých zbraní je s ohľadom na bezpečnosť a zdravie ostatných hráčov. V prípade incidentu alebo konfliktu budú vzniknutú situáciu riešiť oranizátori.
 • V hre sa môžu používať aj kontaktné zbrane. Tieto zbrane ale nesmú spôsobiť žiadne zranenie. Za kontaktné zbrane sa považujú atrapy nožov, mačiet a náradia vyrobené z mäkkej gumy a PU peny.
 • V hre sa môžu používať iba tlačné zásobníky.
 • Výnimka veľkokapacitných zásobníkov platí iba pre zbrane typu guľomet. Sú to takzvané krabicové, alebo bubnové zásobníky. Tieto zásobníky môžu používať guľomety schválené organizátorom.
 • Počas hry môže mať hráč u seba muníciu len v naplnených zásobníkoch. Plnenie zásobníkov v priestore boja je zakázané. Plnenie zásobníkov bude povolené na miestach určených organizátorom (báza, veliteľstvo, mun. sklad a pod). Požičiavanie zásobníkov v prípade nedostatku munície medzi hráčmi je povolené.
 • Všetky IED musia byť schválené organizátorom, je nutné ku každému IED dodať vytlačené podklady pre jeho zneškodnenie, jeho popis, funkciu a herný efekt. Pri detonácii IED sú hráči v rádiuse od výbuchu 5m mŕtvi (bez možnosti ošetrenia), 5-10m ranení (simulujú tažké zranenie, napr. amputáciu končatiny) – týka sa všetkých frakcíí (dedinčan, príslušník TF, ANP, ANA). Výnimku tvoria príslušníci EOD jednotky v pyrotechnickom obleku, v celom rozsahu výbuchu sú iba zranení.
 • Je zakázaná akákoľvek pyrotechnika, dymovnice, okrem organizátorských a organizátorom schválených.
 • V hre je možné použiť aj doplnkové zbrane. Tieto zbrane nesmú obsahovať pyrotechnickú zložku. Jedná sa napríklad o RPG, granáty a míny. Takáto zbraň musí výzorovo pripomínať reálnu zbraň. Tieto zbrane musia byť schválené organizátorom.
 • Každá herná strelná zbraň musí byť označená glejtom (papierová značka) – inak zbraň herne neexistuje.
 • Glejty sú dodávané organizátorom.
 • Zbraň neoznačená glejtom nemôže byť herne použitá (streľba, verejné prenášanie).
 • V hre sna nachádzaju 3 typy glejtov

 Glejt ozbrojených sil

 Glejt legálnej zbrane

 Glejt Ilegálnej zbrane

 • Brokovnica sa považuje za nesmrtiacu zbraň, musí byť označená farebnou páskou. Po zásahu je hráč omráčený (nevyvíja žiadnu aktivitu) po dobu piatich minút. Brokovnicu môžu používať iba jednotky ANA / TF1505 / ANP.
 • Glejt zbrane sa dá získať:

  pre jednotky ANA / TF1505 v muničnom sklade na základni TF 1505 / ANA.

  pre miestnu políciu v policajnom sklade.

  pre miestne obyvateľstvo na polícii, na trhu, krádežou.

 

AUTÁ A ĎALŠIE DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY V HRE

 • Všetky herné vozidlá musia byť organizátormi zaevidované .
 • Každé herné vozidlo bude organizátorom označené hernou značkou (ŠPZ).
 • Maximálna povolená rýchlosť v priestore je 15km/h.
 • Motorové herné vozidlo môže riadiť iba osoba staršia, ako 18 rokov s platným vodičským oprávnením.
 • Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené vozidlom, alebo na vozidle.
 • Vodič musí dbať na bezpečnosť osôb, ktoré vezie.
 • Je povolená streľba z vozidla aj na vozidlo.
 • Zásah hráča vo vozidle je platný zásah. Aj v prípade zasiahnutia šoféra.
 • Ak je zasiahnutý šofér, tak môže prenechať riadenie niekomu zo živých hráčov po vzájomnej dohode. Inak odchádza šofér aj s vozidlom na respawn.
 • Vozidlo nie je možné zajať, ak to nepovolí majiteľ vozidla.
 • Hráčom je zakázané úmyselne skákať vozidlu do cesty a takto ohroziť seba, alebo iných hráčov.
 • Je zakázané vedome manipulovať a poškodzovať cudzie vozidlo.
 • Zničené vozidlo musí byť riadne označené reflexnou vestou a so zapnutými výstražnými svetlami.
 • Respawn pre vozidlá je 4 hodiny.
 • Zničenie vozidla je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  zásahom paintballovou strelou (RPG, granátomet) na čelné sklo alebo šoférove, prípadne spolu jazdcové sklo.

  IED

 • Pri zničení vozidla vodič vozidla umiera a zbytok posádky je ranený.
 • Posádka ostáva vo vozidle a riadi sa pravidlami ako pri zranení.
 • Vozidlo smie vodič auta odviezť na respawn až po ukončeniu bojov a interakcie v jeho okolí.

 

HERNÉ PENIAZE

 • Herná mena – DINÁR.
 • Používa sa na nákup tovaru a služieb.
 • Niektorí obchodníci môžu za svoj tovar požadovať okrem hernej meny aj EURO.

 

MIESTNE OBYVATEĽSTVO

 • Miestny obyvateľ, vstupuje do hry ako nestranný. Nie je naklonený žiadnej strane, alebo frakcii v hre.
 • Miestny obyvateľ si počas akcie na svoju výbavu musí zarobiť. Hra ponúka niekoľko možností, ako je možné zarobiť finančné prostriedky, každý z hráčov sa však musí o túto stránku života postarať sám. Bude niekoľko dopredu oznámených možností, kde získať prácu. Za prácu, alebo obchodovanie bude získavať herné peniaze. Herná mena je dodávaná priamo organizátormi. Samozrejme tak ako v realite, je možný výmenný obchod, či iné formy ktoré vedú k obchodným transakciám, záleží iba na kreativite hráčov. Tu by sme vás chceli vyzvať, vymyslite si nejakú vlastnú ponuku, ktorú by ste vedeli predať ostatným hráčom. Obchod so suvenírmi, čajovňa a podobne. Je to len na vás.
 • Miestny obyvateľ nemá na začiatku hry povolenú strelnú zbraň. Povolenou zbraňou je gumený nôž. Ak chce strelnú zbraň nadobudnúť, musí získať finančné prostriedky za ktoré ju môže zakúpiť u miestnych obchodníkov. Zbraň je u obchodníka symbolizovaná glejtom, ktorý si hráč zakúpi a následne pripevní na svoju vlastnú zbraň, ktorú mal dovtedy uloženú off game.
 • Postup kúpy: Hráč si zoberie svoju zbraň z miesta, kde ju mal dovtedy uloženú. Následne ju zamotá do reflexnej vesty a takto príde k obchodníkovi. Tam si svoju zbraň odmotá z reflexnej vesty a prilepí si na viditeľné miesto glejt, ktorý získa od priekupníka. Až od tohto momentu je zbraň použiteľná v hre.
 • Existuje možnosť zbraň ukradnúť. Je to možné okradnutím vojaka, policajta ale aj iného miestneho obyvateľa.
 • Postup krádeže: Môže sa stať, že miestny obyvateľ si nechá voľne položenú svoju zbraň. V tom momente je možné mu zo zbrane strhnúť glejt. Jeho zbraň sa v tom momente stáva off game, ako keby mu bola reálne ukradnutá. Rovnakým postupom sa dá okradnúť aj vojak. 
 • Miestny obyvateľ by mal nosiť zbraň prevesenú cez chrbát. Ak drží zbraň v rukách, môže pre jednotky ANA / TF 1505 a ANP predstavovať hrozbu a je pravdepodobné, že proti nemu zakročia silou… Zbrane obyvateľov sú totiž určené ako lovecké zbrane, prípadne na obranu dediny a rodiny.
 • Bude zavedený systém evidencia obyvateľstva formou identifikačných preukazov. Zodpovednosť za evidenciu obyvateľov je na miestnej policajnej stanici ANP. Pre obyvateľov držba ID karty znamená možnosť legálne sa zamestnať, identifikovať sa, využívať služby banky a podobne.
 • Miestny obyvateľ sa riadi zvykmi a obyčajmi Afgánskeho národa, rodiny a kmeňa. Jeho predstavený, či už starešina, imám, šejk, guvernér, alebo hlava rodiny je preňho nespochybniteľnou autoritou a podriaďuje sa jeho rozhodnutiam. V opačnom prípade by to mohlo mať následky pre celú jeho komunitu. Tu by sme vás chceli upozorniť, na hierarchiu v Afganskom spoločenstve. Najvyššie postavenou osobou podľa tradícií je šejk. Za ním je to ďalej imám, ako duchovný vodca, starešinovia usadlostí a nakoniec hlavy rodín.
 • Vládna moc je v údolí zastúpená Guvernérom, pod ktorého spadá ANA a ANP
 • Po príchode budete rozdelení do vopred vybraných dedín a spoločenstiev. Rozkladanie nových osád je povolené, len ak vás bude viac ako 20 hráčov dokopy. Následne si zvolíte svojho starešinu, ako svojho zástupcu. Tento bod sa dá dohodnúť pri registrácii alebo vopred cez mailovú komunikáciu s organizátormi.
 • Dôležité: Žiadny hráč zo strany Miestneho obyvateľstva nie je od začiatku hry členom Hnutia Povstalcov!
 • V hre sú povolené zatýkania a únosy. Táto časť je vysvetlená v bode „Prehľadávanie, zajatie, výsluch“.
 • Dresscode – odev pripomínajúci oblečenie v afganistane

 

ZÁSAHY / RESPAWN PRE OBYVATEĽSTVO A CIVILOV

 • Každý hráč je povinný priznať zásah.
 • Po zásahu padá na mieste na zem a simuluje vážne zranenie. Vyberie injury card a ďalej postupuje podľa pokynov na karte.
 • V prípade smrti postavy sa hráč vracia do hry ako nová postava a nepamätá si okolnosti smrti pôvodnej postavy. Taktiež prichádza o všetky svoje herné veci vrátane GLEJTU NA ZBRAŇ, okrem účtu. Ak je vlastníkom účtu, tak nová postava dedí jeho účet.
 • Do 15 minút od zásahu musí byť ošetrený medikom inak umiera na mieste kde sa práve nachádzal (napríklad aj na ceste do nemocnice). Ak v jeho okolí neprebieha herná aktivita, oblečie si reflexnú vestu a odoberie sa na respawn. Ak v jeho blízkosti akákoľvek herná aktivita prebieha, ostane hrať mŕtveho po dobu minimálne 20 minút, aj dlhšie podľa vlastného uváženia a prínosu v hre.
 • Do 45 minút od ošetrenia musí byť zasiahnutý prevezený do nemocnice. Podľa rozsahu zranenia určí nemocničný personál dobu liečby. Pokiaľ nie je dopravený do nemocnice, umiera.
 • Respawn trvá 4 hodiny v jeho usadlosti. Príde do usadlosti, vyzlečie si reflexnú vestu a po dobu respawnu sa smie pohybovať len vo vlastnej dedine, alebo usadlosti. Ale nesmie sa priamo zapájať do hernej činnosti!!! V prípade prebiehajúcej hernej aktivity musí oznámiť hneď na začiatku, že je mŕtvy a hernej činnosti sa neúčastní, označí sa reflexnou vestou.
 • Pokiaľ hráč umrie a nebol okradnutý, musí všetky svoje herné predmety, vrátane glejtu na zbraň, odovzdať hneď po príchode do dediny starešinovi. Ktorý ich následne odovzdá organizátorovi, okrem bankomatovej karty. Karta ku bankovému účtu sa dedí.

 

ANA / TF 1505

 • Príslušník ANA a koaličných jednotiek plní rozkazy svojich nadriadených. Riadi sa postupnosťou velenia, simuluje člena ozbrojených síl a podľa toho koná.
 • K civilnému obyvateľstvu pristupuje s úctou a rešpektuje miestne a náboženské zvyky.
 • Streľbu zahajuje iba na priamy rozkaz svojho veliteľa, alebo podľa pravidiel ROE uvedených v OPORD.
 • Vojak môže byť okradnutý. Tzn. zbraň, peniaze a všetky herné veci, ktoré má pri sebe.
 • Vojak môže byť zajatý, alebo unesený.
 • Taktiež môže byť rovnako ako miestny obyvateľ podrobený výsluchu. Táto časť je vysvetlená v bode „Prehľadávanie, zajatie, výsluch“.
 • Viac informácií pre príslušníkov ANA / TF1505 nájdete v OPORD-och, ktoré budú distribuované týždeň pred akciou. Predchádzame tým neželanému úniku informácií.

 

 

ANP

 • Príslušník národnej polície plní rozkazy svojich nadriadených. Riadi sa postupnosťou velenia, simuluje člena ozbrojených síl a podľa toho koná.
 • K civilnému obyvateľstvu pristupuje s úctou a rešpektuje miestne a náboženské zvyky.
 • Streľbu zahajuje iba na priamy rozkaz svojho veliteľa
 • Policajt môže byť okradnutý. Tzn. zbraň, peniaze a všetky herné veci, ktoré má pri sebe.
 • Policajt môže byť zajatý, alebo unesený.
 • Taktiež môže byť rovnako ako miestny obyvateľ podrobený výsluchu. Táto časť je vysvetlená v bode „Prehľadávanie, zajatie, výsluch“.

 

ZÁSAHY A RESPAWN PRE ANA / TF 1505 / ANP

 • Každý hráč je povinný priznať zásah.
 • Po zásahu padá na mieste na zem a simuluje zranenie/zásah do balistiky
 • Vyberie injury card a ďalej postupuje podľa pokynov na karte. Volá k sebe medika a ten sa do 15 minút musí dostaviť k zranenému. Ak to nestihne, ranený umiera. V prípade zásahu do balistickej ochrany vojak pokračuje podľa bodu 7.
 • Ak sa zranený dostane do nemocnice, alebo na základňu ISAF do 45 minút, o dobe liečby rozhodne ošetrujúci personál. Tieto pravidlá budú upresnené pre personál nemocnice v špeciálnych pokynoch. Ak sa hráč nedostane do nemocnice, umiera.
 • V prípade smrti postavy sa hráč po návrate do hry vracia ako nová postava a nepamätá si okolnosti smrti pôvodnej postavy.
 • Respawn pre príslušníka ANA / TF1505 sú 4 hodiny. Respawn môže byť skrátený podľa toho ako sa vyvíja hra. Je to za rôzne bonusové úlohy. ANP má respawn 4 hodiny.
 • Ak má hráč nosič nepriestrelných plátov, helmu a dostane zásah do tejto časti výstroje, tak po zásahu okamžite simuluje omráčenie. Omráčený hráč si ľahne na zem a 10 minút nevyvíja žiadnu činnosť. Nesmie si k sebe volať ani medika. Po 10 minútach sa vracia späť do hry.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu respawnu
 • Dresscode TF 1505 (povinná časť)
  • oblečenie – maskovacia uniforma niektorého zo štátov NATO
  • nosič plátov
  • helma
 • 10 Dresscode ANA (povinná časť)
  • Oblečenie – akákoľvek uniforma okrem NATO vzorov (výnimkou je iba woodland)
  • nosič plátov akéhokoľvek vzoru
  • helma
 • 10 Dresscode ANP (povinná časť)
  • svetlomodrá košeľa
  • nosič plátov a helma (ideálne čierna)
  • tmavé, ideálne čierne nohavice

 

ZÁSAHY PRE OSTATNÉ HERNÉ POSTAVY

 • Každý hráč je povinný priznať zásah.
 • Po zásahu padá na mieste na zem a simuluje zranenie
 • Vyberie injury card a ďalej postupuje podľa pokynov na karte. Volá k sebe medika, ten sa do 15 minút musí dostaviť k zranenému. Ak to nestihne, ranený umiera.
 • Ak sa zranený dostane do nemocnice do 45 minút, o dobe liečby rozhodne ošetrujúci personál. Tieto pravidlá budú upresnené pre personál nemocnice v špeciálnych pokynoch. Ak sa hráč nedostane do nemocnice, umiera.
 • Poznámka:

Ktorákoľvek herná strana môže byť ošetrená medikom ANA, ISAF, ANP, alebo miestnym lekárom (aj veterinárom).

 

PREHĽADÁVANIE / ZAJATIE / VÝSLUCH

 • Prehľadávanie môže byť klasickým spôsobom, alebo ak sa prehľadávaný nechce nechať prehľadať, je povinný oznámiť, že nechce byť prehľadaný a zároveň musí ukázať/odovzdať všetky herné predmety, ktoré má pri sebe.
 • Zadržiavať a väzniť môžu všetky herné strany. Zadržaný môže byť väznený maximálne jednu hodinu. Alebo, ak sa hráči nedohodnú medzi sebou inak. Je povinnosťou takúto dohodu okamžite odsúhlasiť s organizátorom.
 • Každá zadržaná osoba môže byť podrobená výsluchu. Vypočúvacie techniky musia byť primerané a nesmú byť zdravie a život ohrozujúce. Pred vypočutím bude hráč oboznámený s týmito praktikami. Ak vypočúvaný nesúhlasí s danými praktikami, povie „ČERVENÁ STOP“, a je povinný odpovedať pravdivo na 2 otázky z troch. Následne sa vypočuvajúci rozhodne, akým statusom ho vráti do hry. Jeho postava môže zaniknúť odvozom do väzenia, smrťou pri vypočúvaní, alebo môže byť ranená. Taktiež ho vypočuvajúci môže vrátiť do hry, ako neraneného.

 

INÉ POSTAVY V HRE

GAMEMASTER

 • Sú to postavy v hre, ktoré sa snažia tvoriť a smerovať hru. Spoznáte ich podľa toho, že budú mať viac informácií a budú dávať viac úloh. Títo hráči sú vyberaní organizátorom a sú zároveň aj kontrolórmi pravidiel. Ich hlavnou úlohou je smerovať a udržiavať hru, aby stále pokračovala ďalej.

ORGANIZÁTOR

 • Sú to tí ľudia, ktorí majú na starosti priebeh celej hry od jej začiatku až po úplný koniec. Oni pre vás pripravujú a udržujú hru, aby ste sa čo najlepšie bavili. Ak ich chcete kontaktovať počas hry, tak použite PMR kanál 4.

 

DÔLEŽITÉ

 • Prosíme hráčov, aby sa snažili čo najviac priblížiť k skutočnému hraniu úloh. Iba tak dokážeme spoločne vytvoriť pre všetkých adekvátny herný zážitok. Takže žiadne samovraždy, herne neopodstatnené vraždy a podobné zvrhlosti…
 • Akékoľvek predmety, ktoré môžu privodiť reálne zranenia (nôž, sekera, lopatka…) nesmú byť umiestnené na akejkoľvek Časti výstroje, alebo oblečenia. Musia byť uložené v zatvorenej taške, brašni, sumke atď. Takéto nástroje používajte s najvyššou opatrnosťou. Dodržiavanie tohto pravidla bude prísne kontrolované veliteľmi všetkých frakcií, gamemastermi a organizátormi.
 • Súpis pravidiel a herných mechanizmov vám bude zaslaný mailom po zaplatení účastníckeho poplatku. Znalosť pravidiel môže byť overovaná pri vstupe a registrácii. Ak niekto nebude ovládať základné pravidlá a LARP mechanizmi pre BLUE VALLEY, nebude vpustený do hry, a to bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Akcia Blue Valley je No-fps limit, použitie všetkých zbraní je s ohľadom na bezpečnosť a zdravie ostatných hráčov. V prípade incidentu alebo konfliktu budú vzniknutú situáciu riešiť oranizátori.
 • Hráč je povinný sa chrániť počas celej akcie pred účinkami airsoftovej zbrane
 • Všetky drony sú offgame, strelba na ne je zakázaná
 • Fair play: Každý hráč je povinný priznať zásah.
 • Alkohol a omamné látky: Počas trvania akcie je ZAKÁZANÉ požívať alkohol a omamné látky.
 • Oheň: Otvorený oheň je možné založiť iba po dohode s organizátorom.
 • Oplotenie: Oplotenie dedín, základne a objektov PMC je považované za nepriestrelné a nesmie sa prerezávať, ani iným spôsobom poškodzovať.
 • Herné predmety: Niektoré herné predmety (bankový učet, obydlie, vlastnené pozemky..) je možné si preniesť do daľšieho ročníka.
 • Zvieratá: Po areáli sa môžu voľne pohybovať domáce zvieratá (ovce, kozy, ošípané), ale aj divá zver (diviaky a srny). Prosíme, aby ste ich rešpektovali a brali ich ako hernú kulisu. V žiadnom prípade ich neplašte a neubližujte im.
 • Riziko: Každý hráč sa účastní hry na vlastné riziko a berie plnú zodpovednosť za svoj majetok a činy.
 • Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť kedykoľvek tieto pravidlá
 • V prípade nejastnosti pravidiel počas hry, organizátor rozhodne v danej situácii a jeho rozhodnutie je záväzné a nadradené pravidlám.